رشد و استقامت استخوان ها

امام صادق ع فرمودند: سویق، گوشت را می رویاند و استخوان ها را محکم می کند.

عبد الله بن مسکان می گوید: از امام صادق ع شنیدم که فرمودند: سویق با روغن زیتون گوشت را می رویاند و استخوان را محکم می کند
امام صادق ع فرمودند: کسی که چهل روز سویق بخورد پای او از قوت پر می شود.