افزایش دهنده شیر مادر

امام صادق ع فرمودند: به بچه های خود در کودکی سویق بخورانید چراکه گوشت را می رویاند و استخوان ها را محکم می کند و فرمود: هر کس چهل صبح سویق بخورد دستانش پرتوان می شود

بکر بن محمد می گوید: عمه ی من غنیمه بر امام صادق ع وارد شد در حالیکه پسرش که گمان کنم اسم او محمد است همراهش بود. امام صادق به او فرمود: این چه صحنه ای است می بینم چرا بدن پسرت اینقدر ضعیف است؟ غنیمه پاسخ داد: او ناتوان و بیمار است. حضرت به او فرمود: به او سویق بخوران چراکه سویق گوشت را می رویاند و استخوان را محکم می کند.

خضر می گوید: خدمت امام صادق ع بودم که شخصی از اصحاب وارد شد و عرض کرد: فرزندی برای من به دنیا آمده که کم وزن و ضعیف است. پس حضرت به او فرمود: چه چیزی تو را از خوردن سویق باز می دارد؟ چراکه سویق استخوان را محکم کرده و گوشت را می رویاند.
راوی می گوید: خدمت امام صادق ع بودم که شخصی عرض کرد فرزندی برای من متولد شده که بیمار و ضعیف است. امام به او فرمود: چه چیزی تو را از خوردن سویق منع می کند؟ بخور و به خانواده ات بخوران چراکه سویق گوشت را می رویاند و استخوان را محکم می کند و از شما فرزندی متولد نمی شود مگر اینکه قوی باشد.