بهترین سم زدا

امام صادق ع فرمودند: برای سموم دارویی نافع تر از سویق سیب نمی شناسم

راوی می گوید: هرگاه عقرب یا مار کسی از اهل خانه را می گزید امام می فرمود به او سویق سیب بدهید

امام کاظم ع می فرمایند: سیب درمان چند خصلت است. سم و سحر و آسیبی که از اهل زمین می رسد و بلغم غالب و هیچ چیز منفعتش سریع تر از سیب نیست.